Femmes et guerres

Boat People SOS (BPSOS) History and Co-founder

bpsos - 18/07/2011 - 6:50

Tàu vượt biên trong cơn hoạn nạn - Boat People Rescued 1 & 2

viet­news­te­le­vi­sion - 30/04/2009 - 9:10 + 6:57

Boat people esca­ped from Viet Nam after the Fall of Saigon were res­cued by a U.S mer­chant boat.

VNTV - Viet News Television San Diego. Time warner Cable. Channel 19. 6:30pm-7:00pm. Wednesday and Sunday. email:VNTVsd@yahoo.com

Xin Đừng Quên Tôi

hocap5101 - 13/04/2009 - 5:11

June 24 1979 Vietnamese Boat People - The Price of Freedom

KimVietJewelry - 12/04/2009 - 4:46

Boat People

vayasd - 10/04/2007 - 10:46

Documentary about Vietnamese Boat People fleeing Vietnam after the fall of Sai Gon. They encoun­ter pira­tes and other hard­ship at sea. %50 (about 1 Million) of them died and never made it to shore.

Vớt Người Biển Đông (1/4)

free­viet - 03/02/2007 - 9:45 - repor­tage en langue fran­çaise

Uỷ Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển (Boat People S.O.S. Committee) phát hành năm 1985

Nhóm thực hiện :
- Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Xương
- Nhà Văn Phan Lạc Tiếp
- Nhà Văn Nhật Tiến
- Ký Giả Dương Phục
- Ký Giả Vũ Thanh Thủy
- Ông James Banerian
- Ông Huỳnh Văn Hay

cùng sự cộng tác :
- Khánh Ly
- Ban Thùy Dương
- TG Recording Studio
- SoundTech Recording Studio

Trình Bày : Nhà Văn Lê Tất Điều