Femmes et guerres
© Université Paris 8

Jane Freedman is a Professor at the Université de Paris 8, France and a member of the Centre de Recherches Sociologique et Politiques de Paris (CRESPPA-GTM). Her research has focu­sed on a gen­de­red ana­ly­sis of asylum and refu­gee poli­cies and the expe­rien­ces of women refu­gees, on which she has publi­shed seve­ral books and arti­cles. Her cur­rent research focu­ses on women’s expe­rien­ces of “post-conflict” socie­ties and the impact of inter­na­tio­nal and natio­nal poli­tics for post-conflict recons­truc­tion on gender rela­tions. She is cur­rently wor­king at UNESCO in Paris to deve­lop research pro­jects on gender and post-conflict socie­ties.

Tiểu sử

Jane Freedman là giáo sư tại Đại học Paris 8 (Pháp) và là thành viên của Trung tâm nghiên cứu xã hội học và chính trị học Paris (CRESPPA-GTM). Những nghiên cứu của bà đặt trọng tâm vào phân tích giới của người tỵ nạn, chính sách tỵ nạn và kinh nghiệm của những phụ nữ tỵ nạn. Bà đã có nhiều bài báo và sách viết về vấn đề này. Những nghiên cứ hiện nay của bà đặt trọng tâm vào kinh nghiệm của phụ nữ trong những xã hội thời “hậu chiến” và ảnh hưởng của các chính sách quốc gia và quốc tế đối với việc tái thiết các quan hệ giới thời hậu chiến. Hiện nay bà làm việc cho UNESCO ở Paris để phát triển các dự án nghiên cứu về giới thời hậu chiến.

  • Freedman, Jane, « Les réso­lu­tions inter­na­tio­na­les contre les vio­len­ces faites aux femmes : un outil pour la pro­tec­tion ? » : http://womenandwar.hoasen.edu.vn/fr...
Présentation des recherches et publications