Femmes et guerres

Date of Birth : 19 / 01 / 1957

Position title : Lecturer

Title : PhD – Full-time lec­tu­rer

Work place : Department of Foreign Languages, Hue University.

Member of Thua Thien Hue’s Union of Literature and Art

Research and tea­ching fields : Contemporary Vietnamese Literature ; Post-war Vietnamese Literature (after 1975)

Leading the fol­lo­wing research pro­jects :

1. Identity of prose writ­ten by female wri­ters in Central Vietnam (2000)

2. Vietnamese novels from 1986 to 2005 : Appearances and cha­rac­te­ris­tics (2008)

3. Female wri­ters’ prose after 1975 : From psy­choa­na­ly­tic theory’s pers­pec­tive (2010)

Tiểu sử

Ngày, tháng, năm sinh : 19 / 01 / 1957

Chức vụ hiện nay : Giảng viên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Tiến sĩ – Giảng viên chính

Nơi công tác : Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Huế

Hội viên Hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên- Huế

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy : Văn học Việt Nam hiện đại ; Văn học Việt Nam thời hậu chiến (từ sau 1975)

Chủ trì các đề tài

1. Bản sắc văn xuôi nữ khu vực miền Trung (2000)

2. Tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2005- diện mạo và đặc điểm (2008)

3. Văn xuôi của các nhà văn nữ sau 1975- từ lí thuyết phân tâm học (2010)