Femmes et guerres

Sinh năm 1980

Giảng viên khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Huế.

Tiến sĩ lí luận văn học.

Bảo vệ tiến sĩ năm 2010, tại học viện Khoa học xã hội, Viện khoa học xã hội Việt Nam.

Đề tài : Người kể chuyện trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

Lĩnh vực nghiên cứu : các lí thuyết văn chương ; văn học Việt Nam đương đại, các cây bút văn xuôi nữ (Phạm Thị Hoài, Thuận, Đoàn Minh Phượng, Võ Thị Hảo, Lê Minh Khuê, Y Ban, Dạ Ngân, Trần Thùy Mai, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Ngọc Tư...)