Femmes et guerres

Masako Tanaka is an asso­ciate pro­fes­sor at Faculty of Foreign Studies in Bunkyo Gakuin University and a board member of Asia-Japan Women’s Resource Centre, a femi­nist orga­ni­za­tion in Tokyo.

She worked for deve­lop­ment pro­jects and sup­por­ted women’s rights move­ments in Bangladesh, Ghana and Nepal through inter­na­tio­nal deve­lop­ment agen­cies and NGOs. Her cur­rent work invol­ves the study of chan­ging rela­tion­ship bet­ween rights hol­ders and sup­por­ters through inclu­sive aid, and tran­si­tio­nal jus­tice for vic­tims of sexual vio­lence in post conflict coun­tries. She wrote seve­ral arti­cles on issues on inclu­sive aid civil society move­ments in Nepal.

E-mail : mta­na­ka@fs.u-bunkyo.ac.jp masa­ko­ta­na­ka­jp@ya­hoo.co.jp Telephone : +81-90-9149-9195 Postal address : 1-19-1, Mukaigaoka, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8668, Japan

Tiểu sử

MasakoTanaka là Phó giáo sư thuộc khoa Quốc tế học tại Đại học Bunkyo Gakuin, và là thành viên tổ chức của Trung tâm Dữ liệu Phụ nữ Châu Á- Nhật Bản, một tổ chứcvì nữ quyền tại Tokyo.

Bà đã có nhiều dự án phát triển và hỗ trợ những hoạt động vì nữ quyền tại Bangladesh, Ghana, Nepal thông qua những tổ chức phát triển quốc tế và NGO.

Công việc hiện tại của bà bao gồm nghiên cứu sự thay đổi trong mối quan hệ giữa người thực thi quyền và những người ủng hộ thông qua những hỗ trợ trọn gói, và những công lý xuyên quốc gia dành cho nạn nhân của bạo lực tình dục ở những đấtnước vừa trải qua bất ổn quân sự.

Bà đã viết nhiều bài báo về vấn đề hỗ trợ trọn gói cho những hoạt động vì xã hội dân sự tại Nepal.

Présentation des recherches et publications