Femmes et guerres

Tiểu sử

Họ và tên : Kim Văn Chiến

Năm và nơi sinh (hay quê quán) : 1979 tại Hà Nội

Địa chỉ liên lạc :

Khoa Giáo dục Chính trị, Đại học Sư phạm Hà Nội

136 đường Xuân Thuỷ, Hà Nội, Việt Nam.

Hoặc

KIM Van Chien, D130 Résidence Jean Zay,

75 avenue Léon Blum, 92160 Antony, France.

Điện thoại : (0033) 6075051111

Email : kiva­chi.vn@g­mail.com

Nơi công tác : Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Giáo dục Chính trị, Đại học Sư phạm Hà Nội

Học vị :

Thạc sỹ và đang làm Nghiên cứu sinh tại Đại học Paris X, Cộng hoà Pháp

Học hàm (nếu có)

Hoạt động chuyên môn : Giảng viên Công tác xã hội, Xã hội học giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực : Xã hội học, Giới, phụ nữ và phát triển, phát triển cộng đồng, Công tác xã hội (trẻ em, người già, phụ nữ, người khuyết tật…)

Những công trình khoa học tiêu biểu

- Kim Van Chien, « The story of life-An approach in qua­li­ta­tive research of social scien­ces », Sociological Review, N° 1 (2011)

- Kim Van Chien, « Women repro­duc­tive health at the meno­pau­sal ages », Journal of Family and Gender, N° 4 (2009), tr. 58-72.

- « Men’s repro­duc­tive health know­ledge and pro­vi­sion of com­mu­nity-based care ser­vi­ces in Hanoi » (Đồng tác giả), Journal of Family and Gender Studies, N° 3 (2008), tr. 46-51.

- Kim Van Chien, « The cur­rent lives of female volun­teers in the resis­tance war against the U.S.A », Journal of Women and Gender, Vietnam Social Sciences Institute, N° 4 (2007), tr. 58-72.

- Kim Van Chien (co-author), « Family edu­ca­tion » (Coursebook), Education Press, Vietnam, 2007.

Projet de thèse : « La vie actuelle des femmes ex-volon­tai­res, de la guerre à la vie quo­ti­dienne »

Résumé en ligne : http://www.theses.fr/s42173

Présentation des recherches et publications