Femmes et guerres

Activities of female volunteer youth corps during the war - Vietnamese women fighting against foreign forces, protecting national independence

It is the nature of Vietnamese women to love peace and be oppo­sed to wars. They have enthu­sias­ti­cally joined bat­tles against foreign forces in our his­tory to pre­serve peace, to pro­tect their home­towns, and their own fami­lies. During the 20th cen­tury we expe­rien­ced two wars in our coun­try, one against the French the other against the Americans. The achie­ve­ments of Vietnamese women, their war expe­rien­ces, their hap­pi­ness and sad­ness, and their suf­fe­rings should be reco­gni­zed by all Vietnamese. However there are people who misun­ders­tand how the war as expe­rien­ced by Vietnamese women and inter­pret those expe­rien­ces as the women’s pathe­tic fates, and believe that they were tri­cked and cor­rup­ted to join the wars.

Women served mainly at the rear, but they simul­ta­neously fought at the front line whe­ne­ver neces­sary. The female volun­teer youth corps deter­mi­nedly walked through the Truong Son moun­tain range to trans­port food and wea­pons, clear the roads, and were directly invol­ved in figh­ting whe­ne­ver needed. The female guer­rilla corps, female civi­lians in loca­li­ties, acti­vely joined the battle to pro­tect their com­mu­ni­ties by per­for­ming many duties that inclu­ded shoo­ting down American air­pla­nes or figh­ting against the enemy when they atta­cked their vil­la­ges.

Wars caused a lot of sacri­fi­cing, losses, pain, ine­quity and hard­ship in women’s lives. They sacri­fi­ced their lives to put an end to wars and to alle­viate their fami­lies’ pain and suf­fe­ring. To make sacri­fi­ces for their coun­try was an honor and they did so volun­ta­rily, not blind­fol­ded.

Phụ nữ Việt Nam chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc và hoạt động của nữ thanh niên xung phong trong chiến tranh cứu nước

Bản chất người Phụ nữ Việt Nam (PNVN) là yêu chuộng hòa bình, chống chiến tranh. Chính để bảo vệ hòa bình, giữ gìn quê hương, bảo vệ tổ ấm gia đình mà họ phải đứng lên tích cực tham gia cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, lịch sử và đương đại. Trong thế kỉ XX là 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Những thành tích họ đạt được, những điều họ đã trải nghiệm qua chiến tranh, niềm vui, nỗi lo lắng đau khổ của họ đã được cả dân tộc Việt Nam ghi nhận. Đáng tiếc là có một số người đã có sự hiểu lầm về PNVN khi cho rằng đó là số phận thảm thương của họ và cho là họ bị lừa dối, mua chuộc nên đã tham gia chống chiến tranh tại địa phương và ở ngoài chiến trường.

Phụ nữ phục vụ chiến đấu là chính, đồng thời họ đã tham gia trực tiếp chiến đấu khi yêu cầu chiến sự đòi hỏi. Những đội nữ thanh niên xung phong quyết tâm sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước để tiếp tế lương thực, vũ khí cho bộ đội, làm đường phục vụ chiến đầu và trực tiếp chiến đấu khi cần thiết. Các đội nữ du kích, nữ dân quân ở các địa phương đã hoạt động tích cực để bảo vệ xóm làng, từ bắn máy bay Mĩ đến trực tiếp chiến đấu chống kẻ địch khi chúng tàn phá cướp bóc tại địa phương.

PNVN tích cực chống chiến tranh, nhưng không phải là họ thích chiến tranh. Chiến tranh đã gây cho họ những hy sinh, mất mát, đau khổ, thiệt thòi, những nỗi vất vả và lam lũ. Họ đã chiến đấu hy sinh để cố gắng chấm dứt chiến tranh nhanh chóng, giảm bớt đau thương cho gia đình và loại bỏ sự áp bức dân tộc. Hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam là niềm vinh dự, là sự tự nguyện của PNVN mà không phải họ bị lừa bịp.